Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení
I.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) upravují vztahy mezi kupujícím spotřebitelem (dále i jen „kupující“) a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb prostřednictvím internetových stránek https://obchod.sistersproject.cz (dále i jen „e-shop“) a to ve smyslu § 1751 odst. 1) zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
I.2. Provozovatelem e-shopu a prodávajícím je Sister`s project s.r.o., se sídlem Kurzova 2222/16, Praha 13 – Stodůlky, PSČ 155 00, IČ: 09773991, DIČ: CZ09773991. Bankovní spojení: 3133447002/5500.
I.3. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, kde kupujícím je fyzická osoba – spotřebitel.
I.4. V případě, že nákup hodlá uskutečnit fyzická osoba v rámci své podnikatelské činnosti, svého samostatného výkonu povolání nebo právnická osoba, řídí se vztahy samostatným ujednáním mezi stranami a ustanovení těchto VOP se nepoužijí a prodávající jimi pro takový případ není vázán.
I.5. Místem plnění je Švédská 1010/15, Praha – Smíchov, 150 00 Praha. Vstup do výdejního místa při osobním vyzvednutí objednávek je z ulice Holečkova, na adrese Holečkova 16, 150 00, 5 Praha 5.

II. Objednávka a kupní smlouva
II.1. Objednávka kupujícího odeslaná prostřednictvím e-shopu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Kupující je tímto návrhem vázán 14 kalendářních dnů ode dne odeslání objednávky.
II.2. Prodávající potvrdí e-mailem na adresu uvedenou v objednávce, že objednávku obdržel.
II.3. Okamžikem uzavření kupní smlouvy je
II.3.1 v případě osobního vyzvednutí na výdejním místě prodávajícího okamžik převzetí obsahu objednávky kupujícím
II.3.2 v případě doručování přepravcem okamžik předání obsahu objednávky prodávajícím přepravci
II.4. Kupní smlouva se řídí českým právem, je uzavírána v českém jazyce a tyto VOP jsou její nedílnou součástí. Případné individuálně písemně oběma stranami ujednané podmínky budou vykládány přednostně před těmito VOP.

III. Odstoupení od smlouvy
III.1. Ve smyslu § 1829 odst. 1) zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník má kupující právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
III.2. Pro využití tohoto práva musí kupující své rozhodnutí v uvedené lhůtě oznámit prodávajícímu.
III.3. Oznámení o odstoupení od smlouvy kupující podá zasláním na email info@sistersproject.cz vyplněného formuláře, který je k dispozici zde: Oznameni_o_odstoupeni_od_kupni_smlouvy.pdf
III.4. Zboží kupující zašle bezodkladně na adresu Sister`s project s.r.o., Švédská 1010/15, Praha – Smíchov, 150 00 Praha, nebo doručí osobně na výdejní místo prodávajícího na stejné adrese.
III.5. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy, kde k příslušné objednávce obdržel dárek, bonus, voucher apod. je tento rovněž zapotřebí vrátit současně s ostatním obsahem objednávky.
III.6. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy obsah objednávky zahrnoval individuální úpravy a/nebo v případech, kdy zboží bylo rozbaleno a které není možné vrátit z hygienických důvodů (kosmetické přípravky a další zboží, které přichází do styku s pokožkou apod.)
III.7. Kupující rovněž není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednávka zahrnuje službu, jako např. dárkové balení, individuální úpravy obalu a další, pokud již taková služba byla poskytnuta.
III.8. Kupující je odpovědný za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
III.9. V případě oprávněného a platného odstoupení od smlouvy kupujícím a doručení obsahu objednávky prodávajícímu, bude cena zboží vrácena kupujícímu prodávajícím na kupujícím určený bankovní účet do 14 dnů.

IV. Reklamace
IV.1. Prodávající odpovídá za vady na zboží z výroby, projeví-li se po dobu dvou let od dodání zboží, nebo do data použitelnosti uvedeného na obale zboží, případně do data obdobného smyslu, dle specifických vlastností zboží.
IV.2. Za vadné se považuje zejména zboží, které nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslouží svému účelu, neodpovídá požadavkům právních předpisů či nebylo dodáno ve sjednaném množství. Zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které poskytuje prodávající formou dárku, bonusu, odměny apod., nelze považovat za vadu zboží. Obrázky zboží v internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (obal zboží se může například lišit z důvodu změny obalu výrobcem).
IV.3. Veškeré dotazy ohledně reklamace je možné zaslat na e-mail info@sistersproject.cz nebo kontaktovat prodávajícího telefonicky na tel. čísle +420 775 885 421. Reklamované zboží je potřebné zaslat na adresu Sister`s project s.r.o., Švédská 1010/15, Praha – Smíchov, 150 00 Praha společně s vyplněným reklamačním formulářem, který je možné nalézt zde: Reklamacni_formular.pdf. Reklamaci je možné uplatnit i osobně na výdejním místě prodávajícího na stejné adrese.
IV.4. O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí bude prodávající zákazníka informovat prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv, či telefonicky.
IV.5. O reklamaci rozhodne prodávající bezodkladně, nejdéle do 30 dní. V opačném případě je zákazník oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, aby zákazník poskytl potřebnou součinnost.
IV.6. Náklady na poštovné spojené s vrácením zboží hradí v případě oprávněné reklamace prodávající.
IV.7. Má-li zboží při dodání vadu a reklamace je prodávajícím uznána, prodávající se může s kupujícím domluvit na kompenzaci např. ve formě poukázky. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady prostřednictvím náhradního dodání nebo opravy. V případě, že by takové odstranění vady bylo pro prodávajícího nemožné nebo nepřiměřené, je kupující oprávněn požadovat slevu z kupní ceny, a pokud jde zároveň o významnou vadu, může i odstoupit od kupní smlouvy.

V. Platba a doprava
V.1. Způsoby a možnosti platby i dopravy jsou vždy pro konkrétní případ nabídnuty na e-shopu před odesláním objednávky kupujícím.
V.2. Jednotlivé způsoby a možnosti platby i dopravy mohou být zpoplatněny, případně mohou mít i z jiných důvodů vliv na celkovou cenu objednávky. Veškeré informace o vlivu na celkovou cenu objednávky jsou rovněž zobrazeny před odesláním objednávky kupujícím.
V.3. Prodávající je oprávněn dle svého uvážení v rámci prodejních akcí a/nebo individuálních případech poskytovat dopravu zdarma.
V.4. Zboží které je skladem obvykle expedujeme druhý pracovní den od objednávky. Případné upřesnění termínu v jednotlivých případech může být uvedeno v emailové zprávě, zaslané prodávajícím, obzvláště v případech individuálních a dárkových balení. Obvyklá doba dodání zboží včetně dopravy je do týdne.
V.5. Veškeré lhůty dopravy uváděné na e-shopu vycházejí z informací od dopravců a informují o obvykle platných lhůtách. Prodávající není odpovědný za nedodržení obvyklé lhůty dodání dopravcem.
V.6. Platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo licence je H-EN-I-1064/2013.

VI. Slevy, vouchery, dárkové poukazy
VI.1. Prodávající je oprávněn dle svého uvážení poskytovat slevy, různá zvýhodnění a případně další plnění nad rámec objednávky i mimo objednávku.
VI.2. V případě, že prodávající poskytuje dárkové poukazy (vouchery) na odběr zboží nebo služeb, lze takové poukazy využít výhradně způsobem, který je pro jednotlivý poukaz prodávajícím určen. Obecně platí, že není možné jakékoli dárkové poukazy, vouchery apod. směňovat za peníze.
VI.3. Není-li určeno jinak pro konkrétní poukaz, lze hodnotu poukazu čerpat jen určeným způsobem, a to až do vyčerpání jeho hodnoty i postupně. Jednotlivá čerpání budou uplatněna obdobně, jako poskytnutí slevy.
VI.4. V případě, že nedojde k úplnému vyčerpání hodnoty poukazu v době jeho platnosti, případně poukaz není uplatněn v době jeho platnosti, jeho hodnota bez náhrady propadá, nevyčerpaná hodnota se neproplácí.
VI.5. Prodávající je oprávněn kdykoli kteroukoli prodejní akci, slevu, zvýhodnění apod. bez náhrady zrušit a ukončit její nabídku.

VII. Řešení stížností a sporů
VII.1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího info@sistersproject.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
VII.2. Nedojde-li k dohodě mezi prodávajícím a kupujícím, je k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
VII.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
VII.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
VII.5. V případě jakýchkoli sporů z uzavřených kupních smluv, nepodaří-li se je vyřešit dohodou stran a/nebo mimosoudní cestou, bude rozhodováno podle českého práva, českým soudem na území Hl. města Prahy.

VIII. Obecné a závěrečné informace
VIII.1. Veškeré ceny zboží a služeb na e-shopu jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné v okamžiku odesláním objednávky kupujícím.
VIII.2. Kupující i prodávající se zavazují uhradit si navzájem případné rozdíly v ceně, způsobené legislativními změnami, typicky bude-li prodávající nucen uplatnit odlišnou sazbu DPH, než byla uvedena v okamžiku objednávky. Pro případ zvýšení i snížení ceny, bude prodávající v takovém případě kontaktovat kupujícího e-mailem o výši nedoplatku nebo přeplatku.
VIII.3. Tyto VOP mohou být jednostranně nahrazeny novým zněním ze strany prodávajícího. VOP jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění, případně ode dne v nich uvedeného, pokud je takový den pozdějšího data.
VIII.4. Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 01.07.2023