Podmínky ochrany osobních údajů

I. Úvodní ustanovení
I.1. Tyto Podmínky ochrany osobních údajů (dále i jen „pravidla“) upravují pravidla nakládání s osobními údaji, kontaktními a e-mailovými adresami Uživatelů stránek https://obchod.sistersproject.cz (dále i jen „e-shop“).
I.2. Provozovatelem e-shopu je Sister`s project s.r.o., se sídlem Kurzova 2222/16, Praha 13 – Stodůlky, PSČ 155 00, IČ: 09773991, DIČ: CZ09773991 (dále i jen „provozovatel“).
I.3. Kontaktní údaje provozovatele jsou:
I.3.1 Korespondenční adresa: Sister`s project s.r.o., Švédská 1010/15, Praha – Smíchov, 150 00 Praha
I.3.2 Telefon: +420 775 885 421
I.3.3 E-mail: info@sistersproject.cz
I.4. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky, především pak v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále i jen „GDPR“).
I.5. Provozovatel je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR.

II. Osobní údaje a zpracování
II.1. Osobní údaje jsou zpracovávány obvykle v rozsahu:
II.1.1 jméno a příjmení příp. titul;
II.1.2 adresa trvalého pobytu (fakturační adresa) a/nebo korespondenční adresa;
II.1.3 telefonní číslo;
II.1.4 adresa elektronické pošty (e-mail);
II.1.5 údaje o bankovním účtu
II.1.6 jiné, v závislosti na rozsahu služeb a obsahu vzájemné komunikace
II.2. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám s výjimkou osob a společností zajišťujících chod e-shopu a služeb zpracovatele (cloudové služby a zajištění chodu e-shopu, zpracování administrativy a účetních a daňových dokladů, dopravci). Všechny takové osoby a společnosti zpracovávají osobní údaje rovněž v souladu s požadavky GDPR.
II.3. Osobní údaje zpracováváme pro zpracování objednávek, plnění smlouvy, na základě oprávněného zájmu a uděleného souhlasu (především komunikace s kupujícími, nabídky produktů a služeb, informace o slevách a akcích) a z právní povinnosti dle zákonů platných na území ČR.

III. Uchovávání osobních údajů
III.1. Osobní údaje zpracováváme po dobu potřebnou pro splnění našich práv a povinností zpracováváme po dobu obchodního vztahu s kupujícím a po jeho maximálně po dobu 5 let.
III.2. Delší, než výše uvedenou dobu uchováváme pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro splnění právních předpisů legislativy ČR. a to jen v nezbytném rozsahu, k zákonným účelům a poté jsou zlikvidovány.
III.3. Výjimku z výše uvedeného pak tvoří pouze takové údaje, které jsou obsaženy v dokumentech, na které se vztahují archivační lhůty podle zvláštních zákonů (např. zákon o účetnictví).

IV. Práva subjektu údajů
IV.1. Kupující má mimo jiné právo požadovat po správci osobních údajů informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů, právo vyžádat si výpis těchto údajů, požadovat jejich aktualizaci a/nebo opravu, požadovat omezení zpracování, požadovat výmaz osobních údajů a využít práva na jejich přenositelnost.
IV.2. Pro případ neoprávněného zpracování osobních údajů je subjekt údajů oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V. Doplňující informace
V.1. Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou veřejně dostupné prostřednictvím e-shopu https://obchod.sistersproject.cz a v souladu s nimi jsou zpracovávány veškeré poskytnuté a/nebo veřejně dostupné osobní údaje návštěvníků uvedených stránek.
V.2. Odesláním objednávky a/nebo vyplněním formuláře, zasláním e-mailové zprávy a/nebo kontaktováním provozovatele e-shopu jiným alternativním způsobem, subjekt údajů potvrzuje, že se s těmito podmínkami (pravidly) seznámil.
V.3. Provozovatel může jednostranně nahradit znění těchto pravidel zněním novým. Pravidla jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění, případně ode dne v nich uvedeného, pokud je takový den pozdějšího data. O změně pravidel je provozovatel povinen subjekty údajů informovat.
V.4. Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné dnem 01.07.2023